Winning the cup in 1998 was just a in the pan – they haven’t won the match since then.

QuestionsCategory: QuestionsWinning the cup in 1998 was just a in the pan – they haven’t won the match since then.
admin Staff asked 4 years ago

ID:2307203
Winning the cup in 1998 was just a ______ in the pan – they haven’t won the match since then.
A. flash
B. flame
C. light
D. blaze
– Đáp án A: a flash in the pan: nhất thời, trong thời gian ngắn
– DICH: Giành chiếc cúp vào năm 1998 chỉ là một thành công nhất thời – họ đã giành chiến thắng trong trận đấu kể từ đó