Rose must have been sleeping; otherwise, she would have heard the telephone ring

QuestionsCategory: QuestionsRose must have been sleeping; otherwise, she would have heard the telephone ring
admin Staff asked 3 years ago

ID:230720: Rose must have been sleeping; otherwise, she would have heard the telephone ring
A. Rose was sleeping so deeply that she wouldn’t even have heard telephone ring.
B. The telephone rang while Rose was about to fall asleep, but she wasn’t aware of it.
C. I’m pretty sure that Rose was asleep at the time, because she didn’t hear the telephone ring.
D. If she had been sleeping, Rose would have missed the sound of the telephone.
Trả lời:
Đáp án C
Dịch đề: Rose chắc hẳn phải đang ngủ; nếu không thì, cô ấy đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Câu sử dụng cấu trúc “must have been + V-ing” để diễn tả sự suy diễn trong quá khứ dựa trên những căn cứ có thật à viết lại câu ta dùng “I’m pretty sure that + clause (QK)” để diễn tả lại nghĩa của câu
Dịch: Tôi chắc chắn rằng Rose đang ngủ vào thời điểm đó, bởi vì cô ấy không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
+ Làm theo kiểu phản xạ: Đề có MUST – đáp án chọn câu có từ SURE.