It is essential that cancer is diagnosed and treated as early as possible in order to assure a successful cure

QuestionsIt is essential that cancer is diagnosed and treated as early as possible in order to assure a successful cure
admin Staff asked 2 years ago

ID: 0108202
It is essential that cancer is diagnosed and treated as early as possible in order to assure a successful cure.
A. to assure           B. is diagnosed             C. essential that              D. as early as possible
– ĐÁP ÁN: B. is diagnosed. Trong câu – mệnh đề trước that có essential, vital, necessary, compulsory, … người ta sẽ bỏ MUST câu đầy đủ là: “It is essential that cancer must be diagnosed and treated as early as possible in order to assure a successful cure.”
+ DỊCH: Điều cần thiết là ung thư phải được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt để đảm bảo chữa khỏi bệnh thành công.