In recent years, China has the lead in global warming pollution, producing about 28 percent of all CO2 emissions.

QuestionsCategory: QuestionsIn recent years, China has the lead in global warming pollution, producing about 28 percent of all CO2 emissions.
admin Staff asked 4 years ago

ID:2307202: In recent years, China has ______ the lead in global warming pollution, producing about 28 percent of all CO2 emissions.
A. given
B. taken
C. done
D. put
* Đáp án: take the lead: dẫn đầu, cầm đầu
DỊCH: Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã dẫn đầu về ô nhiễm nóng lên toàn cầu, tạo ra khoảng 28% tổng lượng khí thải CO2.