Five miles beyond the hills were a fire with its flame reaching up to the sky

QuestionsCategory: QuestionsFive miles beyond the hills were a fire with its flame reaching up to the sky
admin Staff asked 3 years ago

ID: 0108201
Five miles beyond the hills were a fire with its flame reaching up to the sky.
A. were                  B. Five miles                C. reaching up                     D. its
– ĐÁP ÁN: A. were – sửa thành was vì chủ ngữ chỉ khoảng cách [Five miles beyond the hills] động từ chia số ít!
+ DỊCH: “Năm dặm ngoài những ngọn đồi là một đám cháy mà ngọn lửa của nó đến bầu trời.”