Có nên cài thêm trang HỎI và TRẢ LỜI không?

QuestionsCó nên cài thêm trang HỎI và TRẢ LỜI không?
admin Staff asked 1 year ago

Đôi lúc thấy cần thiết phải có nơi để cho học sinh và giáo viên ĐẶT CÂU HỎI NHANH nhưng lại sợ cài xong không có ai đặt câu hỏi.

admin Staff replied 1 year ago

Thôi cứ cài đặt còn không ai đặt câu hỏi thì thôi!

1 Answers
admin Staff answered 1 year ago

Cài đi để xem sao?