Phân biệt do và make

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Giang

Cách sử dụng Do và Make
– Hai động từ “do” và “make” thường gây lung túng cho người học vì cả hai đều có thể dịch là “làm” trong tiếng Việt, đôi khi không biết phải chọn dùng từ nào cho đúng. Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý về hai động từ này giúp bạn đưa ra phương án lựa chọn phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

1. Cách dùng “do”
– Dùng “do” cho các hoạt động hằng ngày, chú ý rằng những hoạt động này thường là không tạo nên vật gì cụ thể, không sáng tạo nên cái mới.
+ do housework
+ do the ironing
+ do the dishes
+ do a job
– Dùng “do” khi nói “làm” một cách chung chung, không đề cập chính xác tên của hoạt động. Thường đi với các từ: something, nothing, anything, everything…
I’m not doing anything today.
He does everything for his mother.
She’s doing nothing at the moment.
– Một số cách nói phổ biến dùng “do”:
+ do one’s best
+ do good
+ do harm
+ do a favour
+ do business

2. Cách dùng “make”
– Dùng “make” diễn tả các hoạt động tạo nên cái gì đó cụ thể mà bạn có thể chạm vào được.
+ make food
+ make a cup of tea / coffee
+ make a mess
– Một số cách nói phổ biến dùng “make”:
make plans
make an exception
make arrangements
make a telephone call
make a decision
make a mistake
make noise
make money
make an excuse
make an effort
* MONG CÁC BẠN THẢO LUẬN & BỔ SUNG THÊM !
Source: violet

Các bạn tham khảo thêm: cách phân biệt Do & Make bản tiếng Anh nha!
Do
We use the verb ‘do’ when someone performs an action, activity or task.
do a crossword -do the ironing-do the laundry- do the washing- do the washing up 
‘Do’ is often used when referring to work of any kind. 
do your work -do homework –do housework- do your job
Note – these activities do not usually produce a physical object. 
‘Do’ for General Ideas 
Use the verb ‘do’ when speaking about things in general. In other words, to describe an action without saying exactly what the action is. This form is often used with the words ‘something, nothing, anything, everything, etc.’ 
I’m not doing anything today. 
He does everything for his mother.
She’s doing nothing. 

Important Expressions with ‘Do’ 
There are a number of standard expressions that take the verb ‘do’. The best solution is to try to learn them. 
do badly – do business – do the dishes – do a favour – do good -do harm -do time – (to go to prison)
do well- do your best- do your hair – do your nails- do your worst 
Make

We use the verb ‘make’ for constructing, building or creating 
make a dress – make food -make a cup of tea / coffee 
‘Make’ is often used when referring to preparing food of any kind. 
make a meal – breakfast / lunch / dinner 
Note – these activities usually create something that you can touch. 
Important Expressions with ‘Make’ 
There are a number of standard expressions that take the verb ‘make’. The best solution is to try to learn them. 
make amends – make arrangements -make believe (to pretend)- make a choice –
make a comment-make a decision -make a difference -make an effort- make an enquiry
make an excuse – make a fool of yourself -make a fortune- make friends -make a fuss
make a journey – make love -make a mess -make a mistake -make money -make a move
make a noise -make a phone call-make a plan-make a point -make a profit -make a promise
make a remark-make a sound-make a speech-make a suggestion-make time -make a visit
make your bed – (to prepare the bed for sleeping in) 
Do & Make
Do

We use the verb ‘do’ when someone performs an action, activity or task.
do a crossword -do the ironing-do the laundry- do the washing- do the washing up 
‘Do’ is often used when referring to work of any kind.
do your work -do homework –do housework- do your job
Note – these activities do not usually produce a physical object.
‘Do’ for General Ideas 
Use the verb ‘do’ when speaking about things in general. In other words, to describe an action without saying exactly what the action is. This form is often used with the words ‘something, nothing, anything, everything, etc.’
I’m not doing anything today. 
He does everything for his mother.
She’s doing nothing. 

Important Expressions with ‘Do’ 
There are a number of standard expressions that take the verb ‘do’. The best solution is to try to learn them.
– do badly – do business – do the dishes – do a favour – do good -do harm -do time – (to go to prison)
do well- do your best- do your hair – do your nails- do your worst 
Make

We use the verb ‘make’ for constructing, building or creating 
make a dress – make food -make a cup of tea / coffee 
‘Make’ is often used when referring to preparing food of any kind.
make a meal – breakfast / lunch / dinner 
Note – these activities usually create something that you can touch.
Important Expressions with ‘Make’ 
There are a number of standard expressions that take the verb ‘make’. The best solution is to try to learn them.
– make amends 
– make arrangements 
– make believe (to pretend)
– make a choice
– make a comment
– make a decision 
– make a difference 
– make an effort
– make an enquiry
– make an excuse 
– make a fool of yourself 
– make a fortune
– make friends 
– make a fuss
– make a journey 
– make love 
– make a mess 
– make a mistake 
– make money 
– make a move
– make a noise 
– make a phone call
– make a plan
– make a point 
– make a profit 
– make a promise
– make a remark
– make a sound
– make a speech
– make a suggestion
– make time 
– make a visit
– make your bed – (to prepare the bed for sleeping in)

 

 

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*