Nhận biết từ loại để làm bài tập điền từ

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Thi thử THPT QG môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng lần 1 năm 2018

CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO VỊ TRÍ KHI LÀM BÀI TẬP ĐIỀN TỪ

I. Danh từ (nouns): danh từ thường được đặt ở những vị trí sau

1. Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian)

Ex: Maths is the subject I like best.

         N

     Yesterday Lan went home at midnight.

                         N

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….

Ex: She is a good teacher.

                     Adj      N

      His father works in the hospital.

      Adj   N

3. Làm tân ngữ, sau động từ

Ex: I like English.

       We are students.

4. Sau “enough”

Ex: He didn’t have enough money to buy that car.

5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few,   little, a little,…..(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)

Ex: This book is an interesting book.

6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at……

Ex: Thanh is good at literature.

II. Tính từ (adjectives): Tính từ thường đứng ở các vị trí sau

1. Trước danh từ: Adj + N

Ex: My Tam is a famous singer.

2. Sau động từ liên kết: tobe/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj

Ex: She is beautiful

      Tom seems tired now.

Chú ý: cấu trúc  keep/make + O + adj

Ex: He makes me happy

                        O   adj

3. Sau “ too”:  S + to be/ seem/ look….+ too +adj…

Ex: He is too short to play basketball.

4. Trước “enough”: S + to be + adj + enough…

Ex: She is tall enough to play volleyball.

5. Trong cấu trúc so…that: to be/ seem/ look/ feel…..+ so + adj + that

Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home

6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as….as)

Ex: Meat is more expensive than fish.

       Huyen is the most intelligent student in my class.

7. Tính từ trong câu cảm thán: How + adj + S + V

                                                  What + (a/an) + adj + N

III. Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau

1. Trước động từ thường(nhất là các trạng từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom….)

Ex: They often get up at 6 a.m.

2. Giữa trợ động từ và động từ thường

Ex: I have recently finished my homework.

         TĐT   adv          V

3. Sau động từ to be/ seem/ look… và trước tính từ: to be /feel/ look… + adv + adj

Ex: She is very nice.

                  Adv  adj

4. Sau “too”: V(thường) + too + adv

Ex: The teacher speaks too quickly.

5. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough

Ex: The teacher speaks slowly enough for us to understand.

6. Trong cấu trúc so….that: V(thường) + so + adv + that

Ex: Jack drove so fast that he caused an accident.

7. Đứng cuối câu

Ex: The doctor told me to breathe in slowly.

8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Ex: Last summer I came back my home country

      My parents had gone to bed when I got home.

      It’s raining hard. Tom, however, goes to school.

IV. Động từ (verbs): Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).

Ex: My family has five people.

             S           V

      I believe her because she always tells the truth.

      S    V                           S                 V

Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.

 

CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI  DỰA VÀO CẤU TẠO TỪ KHI LÀM BÀI TẬP ĐIỀN TỪ

I. Danh từ (nouns): danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness

Ex: distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching, studying, teenage, friendship, relationship, scholarship, socialism, ability, sadness, happiness………..

II. Tính từ (adjective): Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed, -ing

Ex: helpful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring

III. Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly

Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ

Adj   Adv
good                                                         

late                                                            

 ill                                                             

fast                                                  

 well

 late/lately

 ill

 fast                                       

 

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*