Cách thêm s và es dễ nhớ nhất

Rút Gọn Link Kiếm Tiền Uy Tín

Download Achieve IELTS Practice Tests Book Audio

Trước hết, các bạn nên nhớ: Ta thêm -S hoặc -ES vào từ loại nào trong tiếng Anh?

1. Động từ (verb): động từ được thêm -S/-ES sẽ trở thành động từ số ít (singular verb).

2. Danh từ (noun): danh từ được thêm -S/-ES sẽ trở thành danh từ số nhiều (plural noun).

Trong bài viết này, mình chủ yếu tập trung vào cách thêm -S/-ES vào động từ – còn danh từ các bạn áp dụng gần như tương tự – chỉ khác trường hợp danh từ -O. Ví dụ: photo – photos

I. Quy tắc chung:

–  Ta thêm “S” một cách bình thường vào sau các động từ ở ngôi thứ 3 số ít trong thì hiện tại đơn khi chủ ngữ: (He, she, it, Nam, Hanoi, the cat…). Ví dụ: lives, learns, swims, …

II. Quy tắc riêng: Khi gặp vài trường hợp sau đây thì bạn phải lưu ý:

1. Thêm “ES” đối với các động từ tận cùng bằng; S, (O), CH, X, SH, Z.

Để dễ nhớ các bạn nên đọc câu này: Sao Ông  Chạy Xe SH Zậy.

Ex: go – goes               fix – fixes                     miss – misses                     watch – watches

2. Nếu động từ tận cùng bằng Y, trước Y là phụ âm, ta đổi Y thành I rồi thêm -ES.

Ex: study – studies                                          carry – carries

Nhưng: say/sei/- says/sez/                      obey – obeys

– Trong 2 từ trên trước Y là nguyên âm (5 nguyên âm ểu oải) nên thêm -S bình thường.

* Các bạn xem cách đọc -S/-ES dễ nhớ nhất tại: Tại đây nè!!!

Facebook Comments

Nhận Dạy Moodle Căn Bản Online

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*